ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1         In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
“AN WENS”      :  AN WENS –  Doorsteek 11 – 2520 Emblem – BTW BE0558.957.352;
“Opdrachtgever”  :  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AN WENS in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan;
“Overeenkomst”  :         iedere contractuele relatie tussen AN WENS en een Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;
“Voorwerp”           :    het (de) goed(eren) en/of de dienst(en) die het voorwerp uitmaken van een Overeenkomst.

1.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van AN WENS aan en Overeenkomsten met Opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de Opdrachtgever zal zonder gevolg blijven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van AN WENS.

1.3        Een afwijking op deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit duidelijk vermeld staat in de offerte of indien dit op een andere wijze schriftelijk wordt overeengekomen.  De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 

ARTIKEL 2 – WEBHOSTING

2.1         AN WENS plaatst de op vraag van de Opdrachtgever ontwikkelde websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn zowel AN WENS als de Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze webhoster.

2.2        Indien de Opdrachtgever de voorwaarden van de webhoster niet respecteert kan AN WENS een website zonder verdere ingebrekestelling en/of toestemming offline halen waarbij eventuele kosten en/of schadevergoeding ten laste van Opdrachtgever zullen vallen.

2.3        AN WENS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

2.4        Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord waarin tevens de modaliteiten zullen worden bepaald, staat AN WENS niet in voor het maken van back-ups van data-gegevens.

 

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

3.1        Opdrachten die door AN WENS aanvaard worden, worden omschreven in een vrijblijvende offerte.

Iedere offerte van AN WENS blijft 30 dagen geldig vanaf de uitgiftedatum ervan, tenzij anders overeengekomen.

Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van AN WENS aan derden ter inzage verstrekt worden,

noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.

3.2        AN WENS behoudt zich het recht, ook gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, vooruitbetalingen en/of betalingswaarborgen van de Opdrachtgever te eisen.  Bij weigering behoudt AN WENS zich het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

3.3       AN WENS is gerechtigd de overeengekomen prijzen te herzien in geval onvoorziene omstandigheden, ontstaan buiten haar wil.

3.4       De aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de Overeenkomst tot stand.  Indien gewenst kunnen AN WENS en de Opdrachtgever deze Overeenkomst in een afzonderlijk geschrift vastleggen.

3.5       De verbintenissen van AN WENS ingevolge de Overeenkomst zullen door AN WENS uitgevoerd worden van zodra dit voor haar mogelijk is.  De in de offerte opgenomen leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Overschrijding van de leveringstermijn zal in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

3.6       Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door AN WENS mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

3.7        AN WENS zal haar verbintenissen ingevolge de Overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de regels van de kunst die van toepassing zijn in haar sector.  Indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de Overeenkomst heeft AN WENS het recht bepaalde prestaties te laten uitvoeren door derden.

3.8       AN WENS is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.  Voorts behoudt AN WENS zich in verband met ontwikkelde websites het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke door AN WENS opgeleverde website.

 

ARTIKEL 4 – PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1        De facturen van AN WENS zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na datum van de factuur.  Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden/diensten waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 8 dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk aan AN WENS kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.  Eigen interventies/aanpassingen van de Opdrachtgever aan het voorwerp heffen elke grond tot klacht op.

4.2        In geval van niet-tijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd.  Bovendien zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 100 EUR.

4.3       Bij het ontwerpen van een nieuwe website, behoudt AN WENS zich het recht, bij gebreke aan betaling, de website offline te halen totdat volledige betaling plaatsgevonden heeft; dit in geval de website reeds vóór volledige betaling op de live server zou geplaatst zijn.

 

ARTIKEL 5 – LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

5.1        AN WENS gaat na ontvangst van de schriftelijke opdracht en benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen Voorwerpen en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

5.2        Indien het Voorwerp bestaat uit het ontwerpen van een nieuwe website maakt AN WENS eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever.  Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen binnen een termijn van 2 weken door aan AN WENS.  Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een termijn van 2 weken reageert op het basisontwerp, gaat AN WENS ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.  Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een termijn van 2 weken uitblijven van zulke reacties gaat AN WENS over tot het voltooien van de volledige website.  Oplevering van de website gebeurt zo spoedig mogelijk na het finaliseren van de ontwikkeling van de website.

5.3       Tussentijdse resultaten worden door AN WENS op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.  Na ontvangst van de laatste betaling wordt de definitieve website op de live server geplaatst.

5.4       AN WENS behoudt de eigendom en het gebruiksrecht van het Voorwerp, ook al is het reeds (op)geleverd, tot volledige betaling van de facturen.

5.5       Bij elke partiële of volledige (op)levering van het Voorwerp, zal de Opdrachtgever deze oplevering op eenvoudige vraag van AN WENS bevestigen.  Indien de Opdrachtgever weigert de oplevering te bevestigen, dan kan deze met alle middelen van recht worden bewezen.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1        Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op de door AN WENS vervaardigde materialen en/of diensten behoren toe aan AN WENS. Bij schending kan een vergoeding door AN WENS bedongen worden.

6.2        Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere waaronder begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

6.3       Het door AN WENS vervaardigde materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van AN WENS niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, met inbegrip van doch niet beperkt tot de programmeercode van de door AN WENS ontworpen websites en/of toepassingen.

 

ARTIKEL 7 – VERTROUWELIJKHEID – PERSOONSGEGEVENS

7.1         AN WENS zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat.  Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een Overeenkomst verstrekt is aan AN WENS.

7.2        De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de technische, commerciële of andersoortige informatie die hem wordt verstrekt door AN WENS niet te gebruiken, te reproduceren of te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, schriftelijk of mondeling, buiten het kader van de Overeenkomst gedurende de duurtijd ervan.

7.3        De Opdrachtgever zal AN WENS vergoeden voor elk verlies of elke schade die AN WENS zou kunnen oplopen ten gevolge van de niet-naleving door de Opdrachtgever van de verbintenissen in dit artikel 7.

7.4        De vertrouwelijkheidverbintenis van de Opdrachtgever blijft voortbestaan voor een periode van drie jaar na afloop of beëindiging van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 8 – DUUR EN BEËINDIGING

8.1        Indien AN WENS voor de Opdrachtgever een nieuwe website maakt, wordt dit beschouwd als een éénmalige verbintenis die derhalve geen looptijd kent. Er kan uiteraard mondeling of schriftelijk een (op)leveringstermijn worden vastgesteld.

8.2        Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, kent deze Overeenkomst een looptijd van minimaal één jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode.  Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de Overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijke worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de betreffende periode.

8.3       AN WENS kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk beëindigen, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, in volgende gevallen:

de Opdrachtgever houdt zich niet / onvolledig aan de met AN WENS gesloten Overeenkomst, met inbegrip van onderhavige Algemene Voorwaarden ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarin een termijn van 20 kalenderdagen vooropgesteld wordt om zich in regel te stellen;

ten aanzien van de Opdrachtgever wordt het faillissement aangevraagd of uitgesproken, de Opdrachtgever heeft een gerechtelijk akkoord aangevraagd en/of de Opdrachtgever is het vrij beheer over zijn vermogen verloren;

de Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden en/of plaatst intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud op de door AN WENS ontwikkelde/onderhouden website, of heeft de intentie hiertoe;

de Opdrachtgever reageert niet op correspondentie van AN WENS.

8.4       In geval van ontbinding behoudt AN WENS zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die AN WENS heeft geleden en worden alle vorderingen van AN WENS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1        De aansprakelijkheid van AN WENS jegens de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door AN WENS werd afgesloten.  Deze dekking bedraagt maximum 250.000 euro per schadegeval, maar is beperkt tot 250.00 euro per jaar voor alle mogelijke schadegevallen tezamen.  Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

Indien, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van AN WENS jegens Opdrachtgever ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de door AN WENS in verband met de betreffende Overeenkomst in rekening gebrachte factuur/facturen.

De Opdrachtgever dient AN WENS hiertoe schriftelijk in gebreke te stellen uiterlijk binnen de 2 maand volgend op de beëindiging van de Overeenkomst.

9.2        Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is AN WENS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

9.3       AN WENS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht, noch voor enige vertraging veroorzaakt door het laattijdig aanbrengen van materiaal door de Opdrachtgever.  De Opdrachtgever draagt de aansprakelijkheid voor een eventuele schending van de rechten van derden m.b.t. het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal.  AN WENS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van het aan de Opdrachtgever geleverde Voorwerp.

9.4       AN WENS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van datagegevens, noch voor schade in welk vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie of door de inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie.

9.5       AN WENS kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van een gedeeltelijke of volledige tekortkoming aan haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht.  De Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.  Onder “overmacht” dient in dit artikel 9.5 begrepen te worden:  iedere niet te voorziene, onvermijdelijke gebeurtenis die buiten de wil van AN WENS om plaatsvindt, die optreedt na de inwerkingtreding van de Overeenkomst en die de gedeeltelijke of gehele vervulling van de verplichtingen van AN WENS onder de Overeenkomst verhindert.

9.6       AN WENS is niet aansprakelijk voor schade, voortkomend uit relaties van AN WENS met derden, of het verbreken ervan, voor zover AN WENS bij uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van deze derden.  Dit ongeacht of deze schade ontstaat en/of kenbaar wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

 

10 – RECONVERSIE

10.1       Indien enige verbintenis in deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.

 

11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

11.1      De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2   Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van de Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.  AN WENS heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemeen recht.